Polityka prywatności

Jakie dane są zbierane od użytkowników?
Podczas odwiedzin stron internetowych firmy AD Translatica Anna De Gambe, w ramach standardowej procedury wynikającej z działania serwerów www, automatycznie zbierane są pewne dane dotyczące Państwa wizyty i parametrów połączenia (np. adres IP, informacje o używanej przeglądarce, adresy przeglądanych podstron i czas ich otwierania).

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
AD Translatica Anna De Gambe z siedzibą w Krakowie przy ul. Sodowej 17/4, 30-376 Kraków, jako Państwa Administrator Danych Osobowych, informuje, że:

1. Pani/Pana dane będziemy przetwarzali na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i pkt b) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2. Pani/Pana dane będziemy przetwarzali w celu świadczenia przez nas usług tj.: przygotowania wyceny na potrzeby realizacji usługi oraz realizacji usługi (w tym wykonania marketingu posprzedażnego).
3. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywali przez czas obowiązywania umowy/współpracy, a także po jej zakończeniu w celach:
dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
statystycznych i archiwizacyjnych,
maksymalnie przez okres 5 lat od czasu zakończenia współpracy.
4. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usług przez firmę AD Translatica Anna De Gambe.
5. Pani/Pana dane będziemy udostępniali osobom upoważnionym w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Pani/Pana dane będziemy także udostępniać odpowiednim organom na mocy przepisów prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO (adres: Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Pani/Pana danych nie będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
9. Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Pani/Pan danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: biuro@tlumacz-szwedzkiego.pl

W jaki sposób te dane są wykorzystywane.
Dane statystyczne zbierane przez firmę AD Translatica Anna De Gambe za pośrednictwem stron internetowych służą do lepszego poznania wymagań i przyzwyczajeń klientów a dzięki temu dopasowania naszej oferty i strony internetowej do Państwa potrzeb. Dane kontaktowe wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji bieżących zleceń i procesów rekrutacyjnych.
Żadne dane pozyskane przez firmę AD Translatica Anna De Gambe za pośrednictwem stron internetowych nie są przekazywanie innym firmom i nie są wykorzystywane w innym celu niż opisanym powyżej.

Cookies
Strony internetowe firmy AD Translatica Anna De Gambe wykorzystują technologie „cookies”.

Co robimy, aby chronić dane zbierane od użytkowników?
W firmie AD Translatica Anna De Gambe wdrożona jest polityka bezpieczeństwa informacji. Wszystkie dane zbierane na stronach internetowych firmy AD Translatica są chronione przed ujawnieniem lub udostępnieniem za pomocą wdrożonych procedur i środków technicznych w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Kontakt
W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności firmy AD Translatica Anna De Gambe proszę pisać na adres biuro@tlumacz-szwedzkiego.pl

 


Regulamin

§ 1. Zakres podmiotowy

1. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy – Regulamin, zwane dalej Regulaminem, określają ramowe warunki współpracy pomiędzy AD Translatica Anna De Gambe, ul. Sodowa 17/4, 30-376 Kraków, NIP 5862075234, zwanym dalej Wykonawcą, a podmiotami gospodarczymi lub osobami fizycznymi zwanymi dalej Zamawiającym w zakresie realizowanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług.

§ 2. Zakres przedmiotowy usług

1. Przedmiotem usług świadczonych przez Wykonawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, a podlegających uregulowaniom niniejszego Regulaminu, jest m.in. realizowanie tłumaczeń (pisemnych, pisemnych uwierzytelnionych, ustnych symultanicznych, ustnych konsekutywnych), zwanych dalej Zamówieniem.

§ 3. Zamówienie, termin i sposób wykonania usługi

1. Strony osobiście, w formie pisemnej lub z wykorzystaniem urządzeń do porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail), ustalą warunki realizacji zamówienia, a następnie Zamawiający dokonuje zlecenia osobiście w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną (e-mail). Zamówienie musi zawierać czytelną informację o dokonaniu zlecenia, wcześniej ustalone warunki zlecenia (termin i szacunkowa cena, warunki dodatkowe) oraz dane kontaktowe Zamawiającego. W przypadku zlecenia dostarczonego osobiście lub pocztą wymagany jest czytelny podpis Zamawiającego oraz pieczęć firmy. W przypadku zlecenia przesłanego e-mailem musi być ono wysłane z maila firmowego Zamawiającego.
2. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji z chwilą dostarczenia Wykonawcy (osobiście, pocztą lub e-mailem) Zamówienia, czyli zlecenia, a w przypadku tłumaczeń pisemnych dodatkowo materiału do tłumaczenia. Dostarczenie Zamówienia winno nastąpić w dzień roboczy do godziny 16.00. W przypadku usług tłumaczeń ustnych oraz realizacji technicznych dostarczenie Zamówienia winno nastąpić nie później niż na 7 dni roboczych przed planowanym terminem realizacji usługi. W przypadku późniejszego dostarczenia materiału i zlecenia za dzień złożenia Zamówienia uważa się dzień następny. Za dzień roboczy, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, uważa się każdy dzień, w którym Wykonawca świadczy swe usługi z wyłączeniem sobót, niedziel, dni świątecznych lub wolnych od pracy.
3. W przypadku nie wywiązania się przez Zamawiającego z postanowień § 3 ust. 1 co do terminu dostarczenia Wykonawcy wypełnionego Zamówienia, Wykonawca określi nowy termin realizacji Zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przyjęte Zamówienie przy zachowaniu najwyższej staranności.
5. Zamówienie uważa się za wykonane przez Wykonawcę, jeśli wykona/dostarczy usługę na rzecz Zamawiającego w terminie i w sposób uzgodniony w Zamówieniu lub gdy w ustalonym terminie Zamówienie będzie gotowe do odbioru przez Zamawiającego.
6. Zamawiający zobowiązuje się odebrać wykonane Zamówienie oraz zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w terminie i w sposób uzgodniony przez Strony.
7. Potwierdzeniem odbioru wykonanego Zamówienia (w odniesieniu do tłumaczeń pisemnych), równoznacznym z potwierdzeniem jego wykonania jest:

  • odebranie Zamówienia osobiście wraz z fakturą;
  • dokument nadania przesyłki – w przypadku dostarczania Zamówienia pocztą lub pocztą kurierską;
  • potwierdzenie nadania wiadomości elektronicznej (data i godzina) – w przypadku dostarczania Zamówienia przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.

§ 4. Cena usługi

1. Wynagrodzenie za zrealizowanie Zamówienia ustalane jest przez Wykonawcę na podstawie szacunkowej kalkulacji kosztów, którą akceptuje przy podpisywaniu Zamówienia. Wycena jest orientacyjna i może się różnić od ceny końcowej (gdy liczba stron tekstu źródłowego jest różna od liczby stron tłumaczenia).
2. Cena końcowa tłumaczeń pisemnych jest ustalana na podstawie ilości znaków w gotowym tłumaczeniu. 1 strona rozliczeniowa tłumaczenia pisemnego zawiera 250 słów. Tłumaczenia pisemne zwykłe o objętości powyżej 1 strony rozliczane są z dokładnością do każdej pełnej rozpoczętej strony rozliczeniowej. 1 strona rozliczeniowa tłumaczenia pisemnego uwierzytelnionego zawiera 1125 znaków wraz z przerwami między wyrazami i znakami przystankowymi. Minimalna jednostka rozliczeniowa to 1 strona.
3. W przypadku usług tłumaczeń ustnych oraz realizacji technicznych wynagrodzenie za realizowane Zamówienie przedstawione jest w kosztorysie przygotowanym przez Wykonawcę w oparciu o obowiązujący w dniu składania Zamówienia Cennik. Podpisanie i przesłanie Zamówienia przez Zamawiającego jest równoznaczne z akceptacją przesłanego kosztorysu.
Wszelkie zmiany warunków Zamówienia należy zgłaszać do Wykonawcy w formie pisemnej. Rozszerzenie zakresu Zamówienia ma wpływ na ostateczny koszt realizacji usługi.
Zamówienie skierowane do Wykonawcy na 48 godzin lub krócej, przed terminem rozpoczęcia realizacji usługi wiąże się ze zwiększeniem kosztów o minimum 30%. Ewentualne skrócenie czasu pracy tłumaczy i/lub niepełne wykorzystanie podczas usługi zamówionego sprzętu nie ma wpływu na koszt usługi.
4. Płatności są realizowane przelewem na wskazane na fakturze konto firmowe Wykonawcy.

§ 5. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi

1. Wykonane Zamówienie uznaje się za wykonane nienależycie, jeśli:

  • nie zostało wykonane na stosownym poziomie merytorycznym,
  • nie zostało dostarczone lub nie było gotowe do przekazania w uzgodnionym terminie.

2. Zamawiający jest zobowiązany zgłosić Wykonawcy na piśmie wady w wykonanym Zamówieniu niezwłocznie po ich stwierdzeniu, ale nie później niż w terminie 7 dni od dostarczenia tłumaczenia pisemnego lub 3 dni od daty wykonania usługi konferencyjnej.
3. W przypadku wykazania przez Zamawiającego, że wykonane Zamówienie obciążone jest jedną z wymienionych w ust. 1 wad, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ich usunięcia, w terminie ustalonym z Zamawiającym.
4. Jeżeli wad określonych w ust. 1.1 nie można usunąć, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia ustalonego za realizację danego Zamówienia, a gdyby wady miały charakter wad istotnych, co zostanie stwierdzone w toku postępowania reklamacyjnego przeprowadzonego w trybie określonym w § 7 Regulaminu, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania rabatu cenowego w wysokości 50% wynagrodzenia ustalonego za realizację danego Zamówienia.
5. W wypadku zwłoki w wykonaniu Zamówienia (ust. 1.2), Zamawiający uprawniony jest do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1% wynagrodzenia ustalonego za realizację danego Zamówienia za każdy dzień roboczy zwłoki, w sumie nie więcej jednak niż karą umowną stanowiącą równowartość 25% wartości wynagrodzenia ustalonego za realizację danego Zamówienia.
6. Odpowiedzialność odszkodowawcza za jakiekolwiek szkody związane z Zamówieniem jest ograniczona maksymalnie do wysokości wynagrodzenia należnego za wykonanie tego Zamówienia.
7. Zamawiający rozumie i akceptuje, iż Zamówienia realizowane w trybie ekspresowym mogą być wykonywane przez grupę tłumaczy i korektorów, co może mieć wpływ na jednolitość terminologii.
8. Wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za brak spójności w użytym w tłumaczeniu słownictwie w stosunku do słownictwa, jakie stosowane jest przez Zamawiającego, ponieważ tłumaczenia realizowane są na zasadzie użycia słownictwa najbardziej popularnego dla danej dziedziny. Nadto, wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za brak adaptacji kulturowej tłumaczenia do realiów panujących w środowisku odbiorcy tekstu tłumaczenia, o ile usługa taka nie została zlecona.
9. Wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za brak dodatkowych procesów kontroli, które Wykonawca stosuje w przypadku tłumaczenia tekstów przeznaczonych do publikacji lub wielokrotnego powielania, w wypadku zlecenia Wykonawcy tłumaczenia pisemnego bez zlecenia dodatkowej usługi weryfikacji (proofreadingu) tekstu do publikacji.
10. Wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za rozbieżności treściowe lub błędy wynikające z tekstu oryginalnego dostarczonego przez Zamawiającego.
11. Strony nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania swych zobowiązań w wypadku, gdy spowodowane to zostało wystąpieniem okoliczności o charakterze siły wyższej. Za zdarzenia o charakterze siły wyższej, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, uważa się: strajki, blokady, awarię systemów komputerowych, zaniki energii elektrycznej, zamachy terrorystyczne, wystąpienie epidemii lub chorób zakaźnych w stopniu wpływającym na utrudnienia w prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa Strony dotkniętej skutkami siły wyższej. Strona dotknięta skutkami zdarzeń o charakterze siły wyższej winna niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o ich wystąpieniu i przewidywanym terminie ustąpienia tych utrudnień.
12. Art. 38. Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

§ 6. Spór reklamacyjny

1. W przypadku wystąpienia między Stronami sporu co do wystąpienia wad w wykonanym Zamówieniu, o jakich mowa w § 5 Regulaminu, Strony zobowiązują się niniejszy spór rozwiązać na drodze polubownej, na podstawie opinii biegłego przedstawionej przez niezależnego arbitra, wybranego wspólnie przez obie Strony z listy biegłych tłumaczy sądowych.
2. Wysokość kary umownej wynikającej z postanowień § 5 ust. 4 Regulaminu uzależniona jest od wyniku oceny dokonanej przez arbitra.
3. Do pokrycia kosztów sporządzenia opinii przez niezależnego arbitra zobowiązana jest ta Strona umowy, która w postępowaniu reklamacyjnym przegra spór.

§ 7. Wyłączność i odpowiedzialność, odstąpienie od umowy

1. Zamawiający zobowiązuje się, że wszystkie ustalenia dotyczące realizowanego Zamówienia będą podejmowane jedynie w drodze bezpośrednich kontaktów wyłącznie z Wykonawcą. Zabronione jest prowadzenie przez Zamawiającego jakichkolwiek rozmów i ustaleń dotyczących Zamówienia bezpośrednio z osobami trzecimi, a w szczególności tłumaczem realizującym usługę na rzecz Wykonawcy itp.
2. Jeżeli Zamawiający naruszy zakaz określony w ust. 1, zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 50% wynagrodzenia ustalonego za realizację danego Zamówienia.
3. Zamawiający zobowiązuje się przez dwanaście miesięcy od daty ostatniego Zamówienia nie kontaktować się bez pośrednictwa Wykonawcy z tłumaczami Wykonawcy pracującymi dla Zamawiającego.
4. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia za jednoczesną zapłatą Wykonawcy odstępnego w następujących wysokościach:
1. W przypadku, gdy Zamówienie obejmowało realizację tłumaczeń ustnych, symultanicznych lub konsekutywnych, odstąpienie
do 7 dni przed dniem realizacji usługi – 50% kwoty ustalonej wartości realizacji na podstawie Zlecenia i kosztorysu
do 5 dni przed dniem realizacji usługi – 75% kwoty ustalonej wartości realizacji na podstawie Zlecenia i kosztorysu
na 1 dzień przed i w dniu realizacji usługi – 100% kwoty ustalonej wartości realizacji na podstawie Zlecenia i kosztorysu.
Brak wpłaty odstępnego w pełnej wysokości czyni odstąpienie bezskutecznym.
2. W przypadku, gdy Zamówienie obejmowało realizację tłumaczeń pisemnych – odstępne w kwocie odpowiadającej wartości prac związanych z realizacją tłumaczenia wg stanu jego zaawansowania na moment otrzymania przez tłumacza informacji o odstąpieniu przez Zamawiającego od realizacji Zamówienia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykonane częściowo tłumaczenie. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął jeszcze realizacji tłumaczenia pisemnego, ale poniósł koszt związany z opracowaniem pliku nieedytowalnego (dostosowanie go do potrzeb tłumaczenia i odwzorowania szaty graficznej oryginału) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odstępnego pokrywającego koszty tegoż opracowania.

§ 8. Klauzula poufności

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji udzielanych i udostępnionych mu na potrzeby prawidłowego zrealizowania Zamówienia przez Zamawiającego. Informacje takie mogą być udostępniane wyłącznie pracownikom i podwykonawcom pracującym bezpośrednio nad realizacją danego zamówienia.
2. Obie strony zobowiązują się do zachowania poufności, co do cen i warunków realizacji Zamówienia.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie podlegają właściwym postanowieniom Kodeksu Cywilnego, przy czym Strony zgodnie postanawiają wyłączyć wszelkie inne uprawnienia Zamawiającego płynące z niewykonania lub/i nienależytego wykonania Zamówienia poza tymi, które zostały przyznane w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin jest dla Stron wiążący z chwilą podpisania Zamówienia.
3. Postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane pomiędzy Stronami wyłącznie z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2018 r.